March 29, 2022

Mức phí test nhanh, xét nghiệm rRT-PCR mới

Theo Thông tÆ° quy chuẩn giá tiền xét nghiệm SARS-CoV-2 có hiệu lá»±c từ ngày 21/2, mức trả tiền vá»›i test sá»›m Covid-19 không quá 78.000 đồng/xét nghiệm, vá»›i thăm khám rRT-PCR mẫu Ä‘Æ¡n không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư nguyên tắc mức phí dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 do phòng khám của Nhà nước thực hành, gồm có việc sử dụng mẫu, bảo quản mẫu, làm cũng như trả kết quả thăm khám SARS-CoV-2.

Thông tư này dùng với các trường hợp: thanh toán phí thăm khám SARS-CoV-2 theo quy tắc của pháp luật về bảo hiểm y tế; đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 tự thanh toán và các trường hợp được ngân sách Nhà nước thanh toán theo quy tắc của Luật phòng, chống bệnh lây.

Không uống Thông tư này đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hành cũng như trả kết trái kiểm tra SARS-CoV-2 tại cộng đồng vì ngân sách Nhà nước trả tiền theo quy chuẩn của Luật phòng, chống căn bệnh lây truyền

Theo Thông tư tiên tiến nhất này (Thông tư 02) thay thế Thông tư 16, giá thành dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT như sau:

Kiểm traThăm khám SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu Ä‘Æ¡n: giá dịch vụ gồm có chi phí thẳng cÅ©ng nhÆ° giá tiền tiền lÆ°Æ¡ng cá»™ng chi phí sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 theo quy định có mức trả tiền tối Ä‘a không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

Giá thành theo nguyên tắc hiện hành ở Thông tÆ° 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. NhÆ° vậy mức phí má»›i sẽ suy yếu tầm khoảng 30% so vá»›i mức phí Ä‘ang làm.

Thăm khám SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn:

Chi phí dịch vụ bao gồm phí trá»±c tiếp cùng vá»›i phí tiền lÆ°Æ¡ng cá»™ng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định có mức thanh toán tối Ä‘a không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng biện pháp Realtime RT-PCR:

- Tình huống mẫu Ä‘Æ¡n: giá tiền dịch vụ gồm có giá tiền trá»±c tiếp cùng vá»›i chi phí tiền lÆ°Æ¡ng cá»™ng chi phí sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy tắc có mức trả tiền tối Ä‘a không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

- Trường hợp gá»™p mẫu: chi phí dịch vụ gồm có giá tiền thẳng và chi phí tiền lÆ°Æ¡ng cá»™ng giá tiền sinh phẩm thăm khám SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy chuẩn, trong số đó sinh phẩm xét nghiệm giúp phản ứng được chia đều theo số mẫu gá»™p. Mức thanh toán tối Ä‘a không vượt quá nhiều giá kiểm tra gá»™p mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tÆ° này.

Giá tiền dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 trong tình huống không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế:

Vá»›i những Địa Ä‘iểm xét nghiệm bệnh, chữa trị của Nhà nÆ°á»›c thuá»™c những tỉnh, thành phố cÅ©ng nhÆ° những Địa Ä‘iểm thăm khám, Ä‘iều trị trá»±c thuá»™c những Bá»™, cÆ¡ quan Trung Æ°Æ¡ng đóng Trên địa bàn địa phÆ°Æ¡ng, trừ tình huống uống mẫu, bảo quản mẫu, thá»±c hiện cÅ©ng nhÆ° trả kết trái xét nghiệm SARS-CoV-2 ở cá»™ng đồng bởi ngân sách Nhà nÆ°á»›c thanh toán theo quy tắc của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiá»…m:

Vấn đề định vị mức giá làm theo theo quy chuẩn nhÆ° Vừa rồi, trong số đó chi phí gồm có giá tiền trá»±c tiếp và phí tiền lÆ°Æ¡ng (chÆ°a bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) vì cấp có thẩm quyền của địa phÆ°Æ¡ng quy tắc nhÆ°ng mà không vượt mức phí tối Ä‘a khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy tắc tại Thông tÆ° này.

Với những khu vực thăm khám căn bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế cũng như những phòng khám hạng nhất là, cơ sở y tế hạng I thuộc các Bộ, bộ phận trung ương và các bệnh viện của Nhà nước thực hành dịch vụ y tế dự phòng: giá tiền tuân thủ theo quy định như Vừa rồi.

Má»™t số chỉ định về thanh toán mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2

Tình huống phòng khám chuyển mẫu căn bệnh phẩm sang phòng khám không giống đầy đủ cÆ¡ há»™i thá»±c hiện xét nghiệm:

Đối với tình huống thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế: thực hiện thanh toán đối với tình huống chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

Vá»›i trường hợp không thuá»™c phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế: trả tiền theo mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của Ä‘Æ¡n vị tuân thủ xét nghiệm theo quy chuẩn ở Thông tÆ° này và giá tiền mua sinh phẩm kiểm tra của Ä‘Æ¡n vị tuân thủ thăm khám theo quy tắc của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp việc sá»­ dụng mẫu hay thá»±c hiện thăm khám có sá»­ dụng vật tÆ°, sinh phẩm xét nghiệm được cấp từ nguồn phòng, chống dịch bởi ngân sách Nhà nÆ°á»›c bảo đảm hay được những cÆ¡ quan, tổ chức, cá nhân há»— trợ, tài trợ, cấp không thu tiền thì trung tâm y tế của Nhà nÆ°á»›c cần phải trừ chi phí vật tÆ°, sinh phẩm kiểm tra được há»— trợ khi thu của bệnh nhân sá»­ dụng dịch vụ, khi thanh toán, quyết toán đối vá»›i bá»™ phận bảo hiểm xã há»™i, ngân sách Nhà nÆ°á»›c.

Trường hợp chi phí làm theo xét nghiệm tốn kém hÆ¡n mức phí tối Ä‘a nguyên tắc ở Thông tÆ° này, phòng khám của Nhà nÆ°á»›c được quyết toán đăng nhập nguồn kinh chi phí giao kiểm soát, nguồn kinh phí hợp pháp không giống của Ä‘Æ¡n vị và không được thu của đối tượng sá»­ dụng dịch vụ xét nghiệm.

Trường hợp mẫu gộp phát hiện dương đặc điểm, cần phải tiếp tục thực hiện những thăm khám để nhận biết mẫu dương tính thì giá tiền tuân thủ thăm khám được đặc điểm tiếp theo đã trường hợp rõ ràng đảm bảo nguyên tắc không trùng lặp về giá tiền đã làm theo.

Cơ cấu mức phí dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 quy định ở Thông tư bao gồm:

- Mức phí trá»±c tiếp của vấn đề sá»­ dụng mẫu cÅ©ng nhÆ° bảo quản mẫu; thá»±c hiện cÅ©ng nhÆ° trả kết trái xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Chi phí tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp, những khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy chuẩn đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo mức lương Địa điểm quy định ở Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của chính phủ quy định mức lương Khu vực với cán bộ, công chức, viên chức cùng với lực số lượng vũ trang; không gồm có phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ cùng với nhân viên y tế.

- Chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (sinh phẩm thăm khám nhanh, sinh phẩm xét nghiệm miá»…n dịch, sinh phẩm thăm khám cho phản ứng) theo thá»±c trạng dùng cùng vá»›i chi phí mua theo quy tắc của pháp luật về đấu thầu.

Posted by: doctortuan at 09:14 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 1284 words, total size 20 kb.
What colour is a green orange?
29kb generated in CPU 0.0268, elapsed 0.0703 seconds.
35 queries taking 0.051 seconds, 60 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.